Disclaimer

Privacyverklaring

Graag wil ik je uitleggen, hoe ik omga met gegevens die je verstrekt aan mij, en dus aan Rivier Boom Berg & Meer. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking en administratie van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Rivier Boom Berg & Meer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen zijn verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom persoonsgegevens worden verwerkt

Rivier Boom Berg & Meer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van mailings ter informatie over o.a. lessen en trainingen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Rivier Boom Berg & Meer uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Rivier Boom Berg & Meer verwerkt persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte (bijvoorbeeld factuurgegevens).

Geautomatiseerde besluitvorming

Je kunt gerust zijn: Rivier Boom Berg & Meer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Bedoeld worden hiermee besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Grotere bedrijven maken soms hiervan gebruik, dat is voor Rivier Boom Berg & Meer niet van toepassing.

Bewaartermijn

Rivier Boom Berg & Meer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij wordt de verplichte wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rivier Boom Berg & Meer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven / co-trainers, waarmee ik eventueel samenwerk, die jouw gegevens verwerken voor onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rivier Boom Berg & Meer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rivier Boom Berg & Meer gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Rivier Boom Berg & Meer van jou heeft opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,verwijdering, gegevens-overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeroen@rivierboombergmeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, is de vraag om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rivier Boom Berg & Meer reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Rivier Boom Berg & Meer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rivier Boom Berg & Meer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.